CPanel

จักรดาวกรุ๊ป : โรงแรม-ที่พัก จัดสรรที่ดินพร้อมสวนในเมือง จ.นครนายก

จักรดาว แคมป์ & รีสอร์ท Jukradao Camp&Resort

จักรดาว รีสอร์ท
ห้องพักมาตรฐาน ห้องนอนรวม ห้องประชุม ลานกิจกรรม

Standard rooms and bedrooms, meeting rooms, courtyard activities.

สำรองห้องพักได้ที่/Reservation by
โทรศัพท์/Tel   088-412-7995
โทรสาร/Fax    037-326-309

โรงแรมสตาร์ รีสอร์ท Star Hotel and Resort

โรงแรมสตาร์ รีสอร์ท
ห้องพักมาตรฐาน ห้องอาหารเขาชะโงก ใกล้โรงเรียนเตรียมทหาร

Standard room, "Khow-Cha-Ngok" restuarant, near AFAP School.

สำรองห้องพักได้ที่/Reservation by
โทรศัพท์/Tel. 098-384-2413, 037-615-275 
โทรสาร/Fax 037-651-285

หมู่บ้าน บ้านสวนจักรดาว Baan-Suan-Jukradao

บ้านสวนจักรดาว
จัดสรรที่ดินพร้อมสวนผลไม้ มีสระน้ำและสาธาณูปโภคครบครัน

Property business, allocation of land with orchard,big reservoir and mountain range.

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขาย/Contact the sales office by
โทรศัพท์ /Tel.  087-127-4609
037-615-456

สวน*ภู*น้ำ Suan*Phu*Nam

สวน-ภู-น้ำ
จัดสรรที่ดินแปลงย่อยพร้อมสวนผลไม้ ที่ดินทุกแปลงติดสระน้ำ มีทิวเขาล้อมรอบ
Property business, allocation of land with orchard,big reservoir and mountain range.

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขาย/Contact the sales office
โทรศัพท์/Tel.   087-127-4609
037-393-162

Home ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

เปิดทองหลังพระ ท่องเที่ยวสืบสานโครงการพระราชดำริ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก (Play + Learn = Plearn)

สร้างฐานสังคมการเรียนรู้การพึ่งตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพลิดเพลินกับการปฎิบัติจริงพร้อมน้อมนำพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ก่อตั้งบนที่ดินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเจตจำนงที่จะถวาย ความจงรักภักดีประกอบกิจกรรมสนองพระราชดำริ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาขอพระบรมราชานุญาต ขอใช้ที่ดิน 14 – 2 – 18 ไร่ ตั้งอยู่หลังเขื่อนขุนด่านปราการชล บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปภัมภ์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อทำการพัฒนาให้เกิดประโยช์แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดทำโครงการศูนย์นิทรรศการ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2545 โดยเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการก่อตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2545 จัดสรรพื้นที่กว่าี่ 14 ไร่ ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด สู่การเป็น “ อาศรมปัญญา ”

ข้อมูลจาก
http://www.tat8.com/thai/ny/p_poomirak.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

อีกทั้งยังออกแบบการจัดวางให้เหมาะสมให้ผู้เข้าชม
ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ( Play + Learn
= Plearn) ตามแนวพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้
พระราชทานกำเนิดโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

อาคารและการใช้พื้นที่ทั้งหมดก่อเกิดประโยชน์คุ้มค่า
สูงสุด ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการ ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว อาคารประชุม ร้านค้าและ OUTDOOR
THEATER

•  แปลงสาธิตกิจกรรมกลางแจ้งตามแนวพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร
ปศุสัตว์ และพลังงาน โดยจัดแปลงสาธิตประกอบด้วย
ทางเดินโดยรอบ ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาทดลองและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ

แปลงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ผล
ไม้ฟืน ไม้ใช้สอย และประโยชน์อย่างที่ 4 คือ มีป่าไม้
ครอบคลุมช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำส่งผลประโยชน์
และสิ่งแวดล้อมอีกนานัปการ

 

 

 

 

แปลงทฤษฎีแก้มลิง

หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ใช้เป็นแม่แบบ
ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นั้นคือการแก้ปัญหาน้ำท่วม ก็ให้ขุดคลองต่าง ๆ เพื่อชักน้ำ
ให้มารวมกัน แล้วนำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำ จากนั้นจึงระบายน้ำลงทะเล เมื่อปริมาณน้ำทะเล
ลดลง ซึ่งเปรียบเหมือนลิงเวลากินกล้วยจะเก็บไว้ที่แก้ม
ได้หลายลูกแล้ว ค่อย ๆ นำมาเคี้ยวกินภายหลัง

แปลงปลูกหญ้าแฝก

ตัวช่วยสำคัญในการพลิกฟื้นปรับปรุงคุณภาพของดิน
ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการพัฒนา
ทรัพยากรดินให้เกิดแร่ธาตุและความชุ่มชื้นมีวิธีอื่น ๆ
อีกหลายวิธี เช่น ใช้ฟางและเศษใบไม้มาห่มดิน,
การใช้พรมใยปาล์ม ( weedrop) ซึ่งทำมาจากปาล์มที่ผ่าน
การรีดน้ำมันแล้ว นำทะลายปาล์มมาตะกุยให้เป็นเส้น ๆ
ก่อนจะเอาไปอัดให้เป็นแผ่น เป็นผ้าห่มดินเพื่อการเกษตร
ใช้ปูเพื่อรักษากล้าไม้คลุมดินไม่ให้วัชพืชขึ้นรบกวน
ช่วยยึดหน้าดินโดยการใช้ร่วมกับหญ้าแฝกและต้นไม้
และเก็บความร้อนชื้นให้จุลินทรีย์ใต้ดินทำงาน

 

 

 

 
 
 


แปลงทฤษฎีใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำริให้จัดแบ่งที่ดิน
ออกเป็น 4 ส่วน เพื่อให้ราษฎรสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคง คือ

ส่วนที่ 1 ขุดสระเก็บกักน้ำ (ร้อยละ 30)
ส่วนที่ 2 ทำนาข้าว (ร้อยละ 30)
ส่วนที่ 3 ปลูกพืชไร่หรือพืชสวน (ร้อยละ 30)
ส่วนที่ 4 เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 10)

จุดสาธิตเรื่องพลังงาน
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านเครื่องผลิตไบโอดีเซล เครื่องผลิตแก๊ส จากขยะ
ที่จะได้ทั้งปุ๋ยน้ำชีวภาพและแก๊สไว้ใช้ในครัวเรือน หากใครได้เข้ามาชมและศึกษา
อย่างจริงจังก็สามารถนำไปเป็นต้นแบบใช้งานได้จริง
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครนายก
บรรจุด้วยความรู้ควบคู่ความสุขตาสุขใจ ความเพลิดเพลินที่ได้มาเยือนที่สื่อ
ความหมายผ่านนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อม ๆ กับการ
ฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจที่จะนำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวัน

โดยศูนย์ได้ทำการฝึกอบรมให้กับข้าราชการและประชาชนทั่วไป จัดวางภูมิทัศน์
ภายนอกในลักษณะของจากน้ำหยดแรกที่ต้นน้ำ ไหลลงสู่ทะเล หรือ “ จากฟ้า
มาภูผา สู่มหานที ” ผู้เข้าชมจะได้เห็นถึงการจัดการเรื่องของน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพทุกขั้นตอนตามแนวพระราชดำริ เมื่อมีการจัดการน้ำที่ดี
การพัฒนาดินด้วยวิธีธรรมชาติจึงได้ผลที่ดีตามมา เกิดความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศและป่าไม้
 

 

 
จากนั้นจึงทำการสอนให้คนได้รู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ สร้างอาชีพ
สร้างความมั่นคงที่เกิดจากฐานการเรียนรู้การพึ่งตนเองอย่างเป็นขั้นตอน
ทุกกิจกรรมเน้นให้ก่อเกิดการเรียนรู้ที่สามารถปรับใช้ได้โดยง่าย ดึงดูดให้เกิด
ความสนใจและสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้น ตลอดจนรู้จักรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมให้มีใช้
อย่างยั่งยืนเพื่อชนรุ่นหลัง

สำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8 ขอเชิญชวนร่วมชม “ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ”
เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะก่อเกิดประโยชน์
ให้ชีวิตของเรามีความพอเพียงและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครนายก
ชมเขตทหารน่าเที่ยว “โรงเรียนเตรียมทหาร” และ “โรงเรียนนายร้อย จปร.”
มีกิจกรรมท่องเที่ยวให้เยี่ยมชม ได้ความรู้ควบคู่ความสนุกสนานมีความสุขได้ทุกวัย
จากนั้นมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครนายก แล้วใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 3049
มุ่งหน้าไปทางน้ำตกนางรอง ไหว้พระขอพรพระประธาน และชมอุโบสถอายุกว่า
220 ปีที่ “ วัดใหญ่ทักขิณาราม ”

รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นขับรถตรงไปยังน้ำตกนางรอง ผ่านอุทยาน
วังตะไคร้ไปอีกประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาขับตรงไปก็จะถึง “ ศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ ” ยามเย็นชม “เขื่อนขุนด่านปราการชล” หนึ่งในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทย ก่อนจะเดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพ

 

 

 

 
 
 

 

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพ ฯ แยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต
ผ่านอำเภอองครักษ์ หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนนสุวรรณศร
ทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงนครนายก

รถโดยสาร จากกรุงเทพ ฯ มีรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ
(ถนนกำแพงเพชร 2) มีเส้นทางเดินรถ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางกรุงเทพ ฯ – รังสิต –
องครักษ์ – นครนายก หรือเส้นทางกรุงเทพ ฯ - หินกอง – นครนายก
รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ (ถ.กำแพงเพชร 2)
โทร.0-2936-3660, 0-2936-3666

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

•  สำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284

•  ผู้ประสานงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นครนายก
•  คุณปัญญา ปุลิเวคินทร์ โทร.08-1964-5915
•  คุณวริสร รักษ์พันธุ์ โทร.08-1970-3779