CPanel

จักรดาวกรุ๊ป : โรงแรม-ที่พัก จัดสรรที่ดินพร้อมสวนในเมือง จ.นครนายก

จักรดาว แคมป์ & รีสอร์ท Jukradao Camp&Resort

จักรดาว รีสอร์ท
ห้องพักมาตรฐาน ห้องนอนรวม ห้องประชุม ลานกิจกรรม

Standard rooms and bedrooms, meeting rooms, courtyard activities.

สำรองห้องพักได้ที่/Reservation by
โทรศัพท์/Tel   088-412-7995
โทรสาร/Fax    037-326-309

โรงแรมสตาร์ รีสอร์ท Star Hotel and Resort

โรงแรมสตาร์ รีสอร์ท
ห้องพักมาตรฐาน ห้องอาหารเขาชะโงก ใกล้โรงเรียนเตรียมทหาร

Standard room, "Khow-Cha-Ngok" restuarant, near AFAP School.

สำรองห้องพักได้ที่/Reservation by
โทรศัพท์/Tel. 098-384-2413, 037-615-275 
โทรสาร/Fax 037-651-285

หมู่บ้าน บ้านสวนจักรดาว Baan-Suan-Jukradao

บ้านสวนจักรดาว
จัดสรรที่ดินพร้อมสวนผลไม้ มีสระน้ำและสาธาณูปโภคครบครัน

Property business, allocation of land with orchard,big reservoir and mountain range.

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขาย/Contact the sales office by
โทรศัพท์ /Tel.  087-127-4609
037-615-456

สวน*ภู*น้ำ Suan*Phu*Nam

สวน-ภู-น้ำ
จัดสรรที่ดินแปลงย่อยพร้อมสวนผลไม้ ที่ดินทุกแปลงติดสระน้ำ มีทิวเขาล้อมรอบ
Property business, allocation of land with orchard,big reservoir and mountain range.

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขาย/Contact the sales office
โทรศัพท์/Tel.   087-127-4609
037-393-162

Home โรงเรียนนายร้อย จปร.

โรงเรียนนายร้อย จปร.

อีเมล พิมพ์ PDF

ประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พัฒนาการอันยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นนามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก ในกระทรวงกลาโหมเป็น "โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะมีพระชนมายุ 15 พรรษา พระองค์ทรงสนพระทัยในกิจการทหารทุกประเภทประกอบกับในครั้งนั้นมีบุตรราชตระกูลและข้าราชการที่มีอายุอยู่ในวัยเยาว์ เข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังชั้นในหลายคนด้วยกัน
  
พ.ศ.2411

จัดตั้ง "ทหารมหาดเล็กไล่กา" ในชั้นแรกมีจำนวนประมาณ 12 คน ทำหน้าที่ไล่กาที่บินมารบกวนข้าวสุกในเวลาทรงบาตร และได้จัดตั้งบอร์ดีการ์ดขึ้น 24 คน โดยทรงเลือกจากทหารมหาดเล็กข้าหลวงเดิม และเรียกกันว่า "ทหาร 2 โหล"

พ.ศ.2413

จัดตั้ง"กองทหารมหาดเล็ก" โดยคัดเลือกบุคคลจากมหาดเล็กหลวงได้จำนวน 72 คน และได้รวมทหาร 2 โหล เข้าสมทบอยู่ในพวกใหม่นี้ด้วย
     
พ.ศ.2414

เมื่อทรงจัดการทหารมหาดเล็กพอมีหลักฐานเรียบร้อยขึ้นแล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ขนานนามกองทหารมหาดเล็กนี้ว่า "กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์"

พ.ศ.2415

จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในกรมทหารมหาดเล็ก เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยเรียกสถานศึกษาว่า "คะเด็ตทหารมหาดเล็ก" ส่วนนักเรียนเรียกว่า "คะเด็ต" ใช้เวลาศึกษา 2 ปี นักเรียนเหล่านี้นอนตามระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
          
พ.ศ.2424

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนสำหรับทหารหน้าขึ้น จึงกำเนิด "คะเด็ตทหารหน้า" ขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่วังสราญรมย์ มีนักเรียนจำนวน 40 คน เรียกนักเรียน เหล่านี้ว่า "คะเด็ตทหารหน้า"

8 เม.ย. 2430

ให้รวมกรมทหารทั้ง 9 กรมได้แก่ กรมทหารบก 7 กรม ทหารเรือ 2 กรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกว่า "กรมยุทธนาธิการ"
    
           
5 ส.ค. 2430

โปรดเกล้าฯให้รวมคะเด็ตทหารมหาดเล็ก คะเด็ตทหารหน้า นักเรียนแผนที่และส่วนที่เป็นทหารสก็อต (ทหารมหาดเล็กรุ่นเยาว์สำหรับแห่โสกันต์) เข้าด้วยกันและใช้ชื่อรวมว่า "คะเด็ตสกูล" (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้พื้นที่บริเวณหลังพระราชวังสราญรมย์และพระราชทานกำเนิดเป็น "โรงเรียนทหารสราญรมย์"เนื่องในวันสำคัญนี้จึงถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดแหล่งผลิตนายทหารหลักให้แก่กองทัพบก

6 ต.ค. 2440

ได้รวมกองโรงเรียนนายสิบ เข้ามาสมทบอยู่ในโรงเรียนไทหารสราญรมย์ และเรียกชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนสอนวิชาทหารบก"
 
พ.ศ.2441

จัดตั้งกรมเสนาธิการ ขึ้นตรงกับกรมยุทธนาธิการ และต่อมาได้จัดตั้งกรมยุทธศึกษาขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการ โดยให้มีหน้าที่อำนวยการสอนแต่อย่างเดียวและตราข้อบังคับใหม่เรียกว่า "ข้อบังคับโรงเรียนทหารบก" และได้เปลี่ยนนามโรงเรียนเป็น "โรงเรียนทหารบก" เมื่อ 27 พ.ย. 2441

พ.ศ.2445

เนื่องจากโรงเรียนทหารบกที่ตั้งอยู่ริมวังสราญรมย์ ซึ่งให้การศึกษาในระดับประถมศึกษามีจำนวนนักเรียนมากขึ้นจนสถานที่เดิมแคบลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขยายโรงเรียนมาตั้งที่ถนนราชดำเนินนอก มีพื้นที่ 30 ไร่เศษและขยายการศึกษา เพิ่มเป็นระดับมัธยมศึกษา
    
11 พ.ย. 2451

โรงเรียนนายร้อยทหารบก ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำกอง โรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นมัธยมและโรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นประถม แสดงว่านักเรียนนายร้อยไม่เพียงเรียนได้ดีเท่านั้น ยังเป็นนักเรียนที่สามารถออกศึกสงคราม เช่นเดียวกับทหารบกทั้งปวงและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
         
26 ธ.ค. 2452

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมอย่างเป็นทางการ
  
พ.ศ.2468
 
อันเป็นสมัยที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ทำให้ต้องจัดการย้ายโรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นประถม จากบริเวณหลังพระราชวังสราญรมย์ เข้ามารวมกันที่โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ถนนราชดำเนินนอก เรียกว่า "โรงเรียนนายร้อยทหารบก" และให้ยกเลิก ชั้นประถม และมัธยม
       
26 มี.ค. 2471
  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระบี่และรางวัล แก่นักเรียนนายร้อยทหารบกที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดทุกคนเป็นครั้งแรกตลอดจนถึงรัชกาลปัจจุบัน มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชทานกระบี่เป็นประจำทุกปี
   
          
  พ.ศ.2477
  
กรมยุทธศึกษาได้มีการปรับปรุงและจัดระเบียบใหม่ ทั้งบุคคลและหน่วยงาน จึงได้มีการจัดตั้ง "โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก" มีหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหารสื่อสาร ทหารช่างแสง และช่างอากาศ สำหรับโรงเรียนนายร้อยทหารบก มีหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารราบ ทหารม้า และนายตำรวจ
   
3 พ.ค.2489

ยุบโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก และแผนกตำรวจในกรมยุทธศึกษาทหารบกและเปลี่ยนชื่อกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น "โรงเรียนนายร้อยทหารบก"และให้ขึ้นตรงต่อกองทัพบก
         
1 ม.ค. 2491

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก ว่า "โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"เขียนเป็นอักษรโรมันว่า "Chulachomklao Royal Military Academy"เพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นผู้ก่อกำเนิด และได้ดำเนินกิจการเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติมาด้วยดี
   
          
ธ.ค. 2523

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าย้ายมาตั้งอยู่ที่บริเวณเขาชะโงก อำเภอเมือง ต่อกับอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกพื้นที่ประมาณ 21,000 ไร่เศษ และได้เริ่มโครงการก่อสร้าง
   
29 ก.ค. 2529
   
เคลื่อนย้ายนักเรียนนายร้อย และข้าราชการ ออกจากที่ตั้งเดิมเข้าสู่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ จังหวัดนครนายก

ที่มาของข้อมูล
http://www.crma.ac.th/